STADGAR FÖR VÄGVAL STOCKHOLM

Organisations nr: 802525-9535 med hemort i Stockholms stad Bildad 2019, stadgar reviderade vid årsstämman 2022

 

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Vägval Stockholm och har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Föreningens syfte och mål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet inom utveckling av Stockholmsregionens infrastruktur genom forskning, upplysning, debatt och politisk påverkan samt med särskild målsättning att främja framkomlighet, säkerhet och miljöpåverkan för den samlade trafiken i regionen. Föreningen skall verka för att alla trafikanter och all infrastruktur samverkar och balanseras så att medborgarnas vardag och fritid underlättas samt att hänsyn och förståelse utvecklas mellan trafikanter. Föreningen vänder sig till människor i myndig ålder, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla över 18 år som inte är medlem i något annat politiskt parti, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till partistyrelsen, utträda ur partiet. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den sista januari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem som aktivt motarbetar partiets syfte, bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar partiet kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

Alla medlemmar har lika rätt att, i de former som följer av dessa stadgar, medverka i utformandet av partiets politik och verksamhet. Partiets medlemmar har ett gemensamt ansvar för säkerställandet av en fri debatt där alla bemöts med respekt och tolerans. Medlemmar har skyldighet att följa föreningens stadgar och beslut. Medlemmar har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. Medlemmar godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Partiet leds mellan årsmötena av partistyrelsen.

§ 7 Styrelsens åliggande

Partistyrelsen har till uppgift att planlägga, leda och inför årsmöte ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet.
Styrelsen skall även tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 16
• förbereda årsmöte

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, av ordförande och kassör var för sig, eller av två styrelseledamöter i förening.

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Årsmötet

Skall hållas under perioden 1 mars till 31 mars. En första kallelse till årsmötet ska skickas med e-post
eller annonseras på partiets hemsida minst 21 dagar innan mötet och en andra kallelse skall skickas eller annonseras senast 7 dagar innan mötet. Platsen för årsmötets hållande skall bestämmas av styrelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 12 Årsmötets ärenden

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 stycken protokolljusterare och 2 stycken rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd
6. Årsmötets stadgeenliga utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Fastställande av verksamhetsberättelse.
9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgift.
11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelseförslag.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Val av ordförande tillika partiledare för en tid av 1 år.
14. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
15. Val av 3 suppleanter för en tid av 1 år.
16. Val av 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
17. Val av 3 ledamöter till valberedning av vilka en skall utses som sammankallande.
18. Mötets avslutande

Beslut i fråga om större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i dagordningen får tas upp eller beslutas på årsmötet.

§ 13 Motioner till årsmötet samt rösträtt

Såväl medlem som styrelsen får avge motion att behandlas av årsmöte. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen. Medlem som har betalt medlemsavgiften har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 15 Beslutsförhet vid årsmöte

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag av stadgeändring och upplösning av föreningen avgörs alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till dagordning publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 13.
§ 18 Valberedningens sammansättning och åligganden
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

§ 19 Revision

Revisorerna skall fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn kan ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 5 dagar före årsmötet.

§ 20 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2-6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 21 Styrelsens beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 22 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 23 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

Share This